about

ที่มาของโครงการ

CONNEXT ED หรือโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education) เป็นโครงการที่ร่วมก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย 12 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน

โครงการ CONNEXT ED เป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (กลุ่ม E5) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

ที่มาของโครงการ

CONNEXT ED หรือโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education) เป็นโครงการที่ร่วมก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย 12 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน

โครงการ CONNEXT ED เป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (กลุ่ม E5) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล