รู้จักมูลนิธิ

“เพราะเราเชื่อว่า...
การศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน”

จุดเริ่มต้น
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี องค์กรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล และร่วมสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ริเริ่มขึ้นจากนโยบายพัฒนาประเทศ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ในปี 2559 ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน นำโดย 12 องค์กรร่วมก่อตั้งเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงาน ภายใต้รูปแบบการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner นำบุคลากรจิตอาสาจากองค์กรเอกชน ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนตามบริบทรายพื้นที่ทั่วประเทศ


ต่อมาขยายความร่วมมือ เปิดกว้างโอกาสให้กับทุกคนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยมีองค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาแล้วกว่า 41 องค์กร เกิดรูปแบบการสนับสนุนและพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย

วิสัยทัศน์
• ลดความเหลื่อมล้ำ
• พัฒนาคุณภาพคน
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

พันธกิจ
• ส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถดึงศักยภาพของตนเองสู่การเป็น “เด็กดีและเด็กเก่ง”

วัตถุประสงค์
• สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาที่ยั่งยืน
• ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
• เชื่อมโยงกลไก บูรณาการการศึกษาให้ทั่วถึงและทัดเทียม


ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
มูลนิธิขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ 10 ยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดยระยะที่ผ่านมาขับเคลื่อนด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก


เป้าหมายการดำเนินงาน
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน สามารถสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ นวัตกรรม ความคิด ตลอดจนพฤติกรรมของเด็กไทยให้เป็น “เด็กดีและเด็กเก่ง” ของสังคมหรือประเทศได้ โดยผนึกกำลังทุกฝ่ายมาร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 15% ของโรงเรียนภายใต้สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครอบคลุมทั่วประเทศ

“รวมพลังสานอนาคตการศึกษาไทย
ให้ก้าวไกลและยั่งยืน”