ระดับประเทศ
ภาค : จังหวัด : อำเภอ :

ข้อมูลตัวชี้วัด ระดับประเทศ

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านค่านิยม 12 ประการ ในระดับ ดีขึ้นไป ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา