ระดับประเทศ
ภาค : จังหวัด : อำเภอ :

ข้อมูลตัวชี้วัด ระดับประเทศ

ร้อยละของครูที่นำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน