about

ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน

ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ในการยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามแนวทางของโครงการสานพลังประชารัฐ ประกอบด้วย

stategy-10

ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน

ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ในการยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามแนวทางของโครงการสานพลังประชารัฐ ประกอบด้วย

stategy-10