แบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน

สำหรับผู้ปกครองนักเรียน
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ข้อมูลทั่วไป
1. บุตรหลานของท่านกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นใด
2. ท่านมีความเกี่ยวข้องกับบุตรหลานของท่านอย่างไร
3. ท่านมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่
4. โทรศัพท์มือถือของท่านเข้าอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
5. ท่านใช้แอปพลิเคชัน LINE (ไลน์) หรือไม่
6. ท่านใช้แอปพลิเคชัน Facebook (เฟสบุ๊ค) หรือไม่
M01 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา
1. ความพึงพอใจต่อพัฒนาการทางการเรียนและพฤติกรรมของบุตรหลาน
1.1 บุตรหลานของท่านมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้นหรือไม่
1.2 บุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือไม่
1.3 ท่านพึงพอใจกับพัฒนาการทางการเรียนและพฤติกรรมของบุตรหลานระดับใด
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ครูสอนและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนพยายามพัฒนานักเรียนและโรงเรียนอย่างจริงจัง
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า โรงเรียนดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
M02 ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบข่าวสารจากสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
1. ท่านเคยได้รับแจ้งข่าวสารจากทางโรงเรียนผ่านการประชุมผู้ปกครอง หนังสือ จดหมาย หรือช่องทางออนไลน์บ้างหรือไม่
2. ครูประจำชั้นแจ้งข้อมูลหรือปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรมของบุตรหลานของท่านบ้างหรือไม่