CONNEXTED
แบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน

สำหรับผู้เรียน
วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาผู้สอนเพื่อการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี โดยข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับและไม่ได้มีผลใด ๆ ต่อคะแนนหรือเกรดของนักเรียน
ผู้ให้ข้อมูล
- นักเรียน ระดับชั้น ป. 6 ทุกคน
- นักเรียน ระดับชั้น ม. 3 ทุกคน
- นักเรียน ระดับชั้น ม. 6 ทุกคน
รายละเอียดแบบประเมิน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง
ข้อมูลทั่วไป
1. นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นใด
การประเมินตนเอง
คำชี้แจง กรุณาพิจารณาข้อความ แล้วเลือกเกณฑ์ชี้วัดให้ตรงตามสิ่งที่นักเรียนเป็นหรือปฏิบัติที่สุด
C10 ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ในระดับดีขึ้นไป
รายการประเมิน เกณฑ์ชี้วัด
ไม่เห็นด้วย ไม่ค่อยแน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1 2 3 4

คำชี้แจง กรุณาพิจารณาข้อความ แล้วเลือกเกณฑ์ชี้วัดให้ตรงตามความเป็นจริง
C12 ผู้เรียนมีเจตคติในระดับดีขึ้นไป
รายการประเมิน เกณฑ์ชี้วัด
ไม่อยากเรียนเลย ไม่ค่อยอยากเรียน เฉยๆ ชอบเรียน ชอบเรียนมาก
1 2 3 4 5
รายการประเมิน เกณฑ์ชี้วัด
ไม่เห็นด้วยเลย ไม่ค่อยเห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1 2 3 4 5