แบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน

สำหรับผู้สอน
วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานและสมรรถนะของผู้สอนตามความเห็นของท่าน ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาผู้สอนเพื่อการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี โดยการประเมินนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อวิชาชีพหรือการดำรงตำแหน่งของท่าน
ผู้ให้ข้อมูล
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีภาระงานสอนทุกคน
รายละเอียดแบบประเมิน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง

คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
หากไม่พบชื่อและข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบของโรงเรียนเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในระบบ School Info
อายุ
ปี
ตำแหน่ง
ภาระงานสอนต่อสัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
การศึกษา
กลุ่มสาระและระดับชั้นที่สอน
การประเมินตนเอง
คำชี้แจง กรุณาพิจารณาข้อความ แล้วเลือกเกณฑ์ชี้วัดให้ตรงตามความเป็นจริงที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณา
1 = ไม่เห็นด้วย 2 = ไม่ค่อยเห็นด้วย 3 = เห็นด้วย 4 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = มาก 4 = มากที่สุด
รายการประเมิน เกณฑ์ชี้วัด
1 2 3 4

กลุ่มสาระ
ระดับชั้น
แผน
จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง (Strengths)
จุดที่ควรพัฒนา (Weaknesses)
สิ่งที่อยากพัฒนา