นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation)
        นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “มูลนิธิ”) เพื่ออธิบายให้ผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”) ได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และเหตุผลในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และสิทธิของสมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราคือใคร
        นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เก็บรวบรวมโดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ในกรณีที่สมาชิกมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ
        สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
        ช่องทางการติดต่อมูลนิธิ : 02-069-2103-04 ต่อ 2000 และอีเมล connexted.info@gmail.com
        เมื่อได้รับคำถามหรือข้อกังวลของสมาชิก มูลนิธิจะติดต่อสมาชิกภายในเวลาอันสมควรเพื่อตอบคำถามหรือข้อกังวลของสมาชิก ในบางกรณีมูลนิธิอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของสมาชิก

2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
        ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิเก็บรวบรวม
        มูลนิธิจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตของสมาชิกดังต่อไปนี้
        •  ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ สัญชาติ ภาพถ่าย ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่
        •  ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
        •  ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ อีเมลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้งานนั้น
        •  ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น สถานะการชำระเงิน ประวัติการทำธุรกรรม ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้
        •  ข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลความยินยอมในการสมัครรับข่าวสารจากมูลนิธิ มูลนิธิในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
        •  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใดๆ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ตำแหน่งของท่านในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ หรือความคิดเห็นของท่าน
        •  ข้อมูลที่รวบรวมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น IP Address ซึ่งข้อมูลประเภทนี้จะถูกรวบรวมในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
        มูลนิธิอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังนี้
        (1) ข้อมูลที่มูลนิธิได้รับจากสมาชิกโดยตรง เช่น ข้อมูลที่สมาชิกได้ให้ไว้ขณะลงทะเบียนใช้งานระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ”) ข้อมูลที่สมาชิกได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Username) ข้อมูลทุกชนิดที่สมาชิกได้ให้ไว้ในหน้า “บัญชีของคุณ” ข้อมูลความสนใจหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สมาชิกแสดงผ่านระบบเพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลที่สมาชิกได้ให้ไว้ขณะแจ้งความประสงค์บริจาคผ่านระบบ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการที่สมาชิกติดต่อกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น
        (2) ข้อมูลที่มูลนิธิได้รับจากการใช้งานระบบ เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) จากกระบวนการบริจาค ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกเป็นต้น

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
        มูลนิธิเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        (1) เพื่อการดำเนินการที่จำเป็นในกระบวนการบริจาคให้กับสถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่สมาชิกประสงค์ให้การบริจาคผ่านระบบ และดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิก เช่น การบันทึกข้อมูลการบริจาคในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้กับสมาชิก
        (2) เพื่อแจ้งการทำธุรกรรมในการบริจาค และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคผ่านระบบให้แก่สมาชิก รวมถึงติดต่อสมาชิกเพื่อสอบถาม แจ้งให้ทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของสมาชิกและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในการบริจาค หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สมาชิกได้บริจาคผ่านระบบ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวกับมูลนิธิตามที่จำเป็น
        (3) เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของสมาชิกเมื่อเข้าใช้งานระบบ หรือเพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของสมาชิกและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในการบริจาค
        (4) เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการให้บริการสมาชิก เช่น เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ หรือการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ต่าง ๆ เกี่ยวกับมูลนิธิ ที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจให้แก่สมาชิก
        (5) เพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับมูลนิธิ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
        (6) เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของมูลนิธิ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสมาชิก รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของมูลนิธิ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวม หรือการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินงานมูลนิธิ โดยอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มูลนิธิเก็บรวบรวมให้แก่องค์กรหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
        (7) เพื่อป้องกันการทุจริต หรือมีความจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือเป็นการกระทำตอบโต้ต่อกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือเป็นการทุจริต หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ ภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของมูลนิธิ สถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ประสงค์บริจาคให้ผ่านระบบ หรือสมาชิกคนอื่น หรือบุคคลอื่นใด
        (8) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งสมาชิกเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของสมาชิกก่อนเข้าทำสัญญานั้น
        (9) เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล
        (10) เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิ
        (11) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
        เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว มูลนิธิจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ กล่าวคือทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ทั้งนี้ มูลนิธิอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับความยินยอมหรือโดยเหตุความจำเป็นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
        มูลนิธิมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ดังนี้
        (1) ลักษณะการจัดเก็บ: จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
        (2) มูลนิธิมีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัย ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของสมาชิกและข้อมูลรั่วไหล มูลนิธิจะดำเนินการตรวจสอบทันทีเพื่อคลี่คลายข้อร้องเรียนนี้
        (3) ระยะเวลาจัดเก็บ : มูลนิธิจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างสมาชิกและมูลนิธิ หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา
        (4) เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือมูลนิธิไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแล้ว มูลนิธิจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายในระยะเวลาอันควร

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
        เมื่อบทบัญญัติหมวดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ สมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
        (1) สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
           •  เมื่อสมาชิกให้ความยินยอมกับมูลนิธิเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะแล้ว สมาชิกมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่สมาชิก
           •  สมาชิกมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้ความยินยอมกับมูลนิธิได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอยู่กับมูลนิธิ
           •  หากการถอนความยินยอมของสมาชิกทำให้มูลนิธิไม่สามารถดำเนินการประการใดแก่สมาชิกได้ มูลนิธิจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม
        (2) สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)
           •  สมาชิกมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และขอให้มูลนิธิทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่สมาชิก
        (3) สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
           •  สมาชิกมีสิทธิในการขอให้มูลนิธิโอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่สมาชิกให้ไว้กับมูลนิธิไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวสมาชิกเองด้วยเหตุบางประการได้ ทั้งนี้ สิทธิในการขอให้โอนนี้ใช้เฉพาะกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกส่งมอบให้แก่มูลนิธิ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของสมาชิก หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้เท่านั้น
        (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
           •  สมาชิกมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วยเหตุบางประการได้
        (5) สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
           •  สมาชิกมีสิทธิในการขอให้มูลนิธิลบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วยเหตุบางประการได้
        (6) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)
           •  สมาชิกมีสิทธิในการขอให้มูลนิธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วยเหตุบางประการได้
        (7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
           •  สมาชิกมีสิทธิในการขอให้มูลนิธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ โดยมูลนิธิจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
           •  ในกรณีที่สมาชิกขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่มูลนิธิพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของสมาชิกเพิ่มเติม มูลนิธิจะขอเอกสารและ/หรือข้อมูลเพิ่มเติม
        สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้นตามช่องทางการติดต่อมูลนิธิ : 02-069-2103-04 ต่อ 2000 ,อีเมล connexted.info@gmail.com โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่กรณี อนึ่ง มูลนิธิมีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือ คำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ มูลนิธิมีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

9. ในกรณีที่สมาชิกปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
        มูลนิธิมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อการระดมทุนการศึกษารวมไปถึงการทำสัญญาระหว่างสมาชิกกับมูลนิธิ หากสมาชิกเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิอาจไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้แก่สมาชิกได้
        นอกเหนือจากกรณีที่มูลนิธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ในบางกรณี มูลนิธิอาจมีการขอความยินยอมจากสมาชิกในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5 เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกได้อย่างเหมาะสม

10. นโยบายคุกกี้ (Cookies)
        ในระหว่างการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ การทำงาน วัตถุประสงค์ของคุกกี้ และวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิถือว่าท่านได้อนุญาตให้มูลนิธิใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
        คุกกี้คืออะไร
        Cookies คือ Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก http://www.allaboutcookies.org
        มูลนิธิใช้ Cookies อย่างไร
        มูลนิธิจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และมูลนิธิจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของมูลนิธิผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของมูลนิธิทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        •  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        •  เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของมูลนิธิได้อย่างต่อเนื่อง
        •  เพื่อปกป้องท่านจากการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัย
        •  เพื่อวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์บริการและข้อเสนอใดของมูลนิธิที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน
        •  เพื่อปรับปรุงการตลาดที่ท่านเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์อื่น ๆ

11. ผู้เยาว์
        ด้วยลักษณะของกิจกรรมของมูลนิธินั้น มูลนิธิอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในกรณีดังกล่าวนั้น มูลนิธิจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

12. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
        มูลนิธิจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ มูลนิธิมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะให้มูลนิธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหลัง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว สมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางที่มูลนิธิจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        มูลนิธิอาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการระบบ การดำเนินงานของมูลนิธิ และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากสมาชิก ทั้งนี้มูลนิธิจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบโดยตรง